حوزه خواهران

۲۵شهریور
فعالیت ۵۰۰ حوزه علمیه خواهران در سراسر کشور

فعالیت ۵۰۰ حوزه علمیه خواهران در سراسر کشور

مدیر حوزه علمیه خواهران استان تهران با اشاره به فعالیت ۵۰۰ مدرسه علمیه خواهران در سطح کشور گفت: ۸۰ هزار طلبه خواهر مشغول تحصیل در حوزه هستند و این تعداد دانش آموخته به سرعت در جامعه در حال رشد هستند.