حزب اعتمادملی

۳۱شهریور

دست‌ و پا زدن‌های اعضای «اعتماد ملی» برای احیای مجدد

اعضای حزب اعتمادملی چندی است که در صدد آغاز فعالیت های خود به صورت جدی و با هدف حضور گسترده در انتخابات آتی کشور هستند.