حزب اتحاد ملت

۰۱شهریور
صادق خرازی مجبور به استعفا شد

صادق خرازی مجبور به استعفا شد

رییس شورای مرکزی حزب ندای ایرانیان، پس از برگزاری کنگره حزب اتحاد ملت که بدل حزب منحله مشارکت محسوب می‌شود از سمت خود استعفا کرد.