حزبی و سیاسی

۳۰آبان
احزاب در مشترکات فکری هم افزایی داشته باشند

احزاب در مشترکات فکری هم افزایی داشته باشند

فرماندار شهرستان فیروزکوه با تاکید بر نقش احزاب در پیشرفت و تعالی جامعه امروزی گفت: احزاب در مشترکات فکری هم افزایی داشته باشند.