حریق زمین های کشاورزی

۲۱شهریور
حریق زمین کشاورزی بیشترین عملیات آتش نشانی است

حریق زمین کشاورزی بیشترین عملیات آتش نشانی است

مسئول آتش نشانی شهرداری پیشوا گفت:در فصل تابستان اغلب گزارشات آتش سوزی و عملیات این سازمان مربوط به حریق زمین های کشاورزی می باشد که گاها با بی توجهی، به زمین های مجاور هم سرایت می کند.