حرمسرای رجوی

۱۹شهریور
حرمسرا و قبرهای راز آلود اشرف + تصاویر

حرمسرا و قبرهای راز آلود اشرف + تصاویر

زن‌بارگی رجوی و سوءاستفاده جنسی از زنان مسئله‌ای اغماض‌ناپذیر است که هنوز زوایای پنهان آن در تاریخ مغفول مانده است.