حرفه خبرنگاری

۲۵آذر

دیکته‌ای که معاون مطبوعاتی نوشت

شیرینی و هیجان کار در حرفه خبرنگاری به خستگی و استرس آن می‌ارزد، این شیرینی زمانی که معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد هم از بدنه روزنامه‌نگاران باشد مضاعف می‌شود غافل از اینکه گاهی سیاست و سفارش‌ها به اصول حرفه‌ای غلبه پیدا می‌کند.