حذف یارانه بگیران

۱۳آذر
سری جدید از یارانه بگیران حذف می شوند

سری جدید از یارانه بگیران حذف می شوند

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: منتظر پیشنهاد دولت در بودجه سال آینده برای حذف سری جدید از یارانه بگیران هستیم و اگر پیشنهادی از سوی دولت مطرح نشود مجلس به این موضوع ورود خواهد کرد.