حذف کردن

۱۴مرداد

حذف کردن حی علی خیرالعمل از اذان

اتفاق شیعه به پیروى از روایات ائمه خود، این است که «حَىَّ عَلى خَیْرِالْعَمَلِ» جزء اذان است و بلال هم در اذان صبح آن را مى گفت.