حذف کارتخوان

۰۴بهمن
کارت‎خوان حذف می‌شود؟

کارت‎خوان حذف می‌شود؟

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی گفت: در بانکداری جدید دیجیتال دستگاه های کارت‎خوان حذف می شود.