حذف چهار صفر

۱۳مهر
نقدی بر مصوبه حذف چهار صفر از پول ملی

نقدی بر مصوبه حذف چهار صفر از پول ملی

وقتی در تنش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی هستیم، مسلما فشارهای پیدا و پنهان بر اقتصاد و نرخ ارزبیشتر وارد می‌شود و محاسبات را برهم می‌زند.