حذف شده های یارانه نقدی

۲۹اردیبهشت
سامانه اعتراض حذف شدگان از یارانه نقدی

سامانه اعتراض حذف شدگان از یارانه نقدی

وزیر کار از فعالیت سامانه yaraneh۱۰.ir از پنجم خردادماه سال جاری به مدت ۱۵ روز به منظور ثبت اعتراضات حذف شده های یارانه نقدی خبر داد.