حذف دلار از نظام پولی

۲۹تیر
درجنگ تمام عیاراقتصادی همچنان پلاک به گردن دارم تاشهید شوم

درجنگ تمام عیاراقتصادی همچنان پلاک به گردن دارم تاشهید شوم

عباسی در ادامه با تاکید بر اینکه هنوز در فضای جنگ و دوران دفاع مقدس قرار داریم و هیچ چیز تغییر نکرده است، تصریح کرد: بنده همچنان پلاک جبهه و جنگم را به گردنم دارم، چرا که همچون صحبت های رهبری به جنگ تمام عیار اقتصادی قائلم و میدانم طوری ما را در این جنگ خواهند زد که اثری جز پلاکمان باقی نماند. تا نفس دارم برای حذف دلار از نظام پولی کشور خواهیم ایستاد.