حذف دفترچه

۰۸مهر
دفترچه بیمه تامین اجتماعی حذف شد

دفترچه بیمه تامین اجتماعی حذف شد

دفترچه بیمه تامین اجتماعی در تمامی مراکز درمانی کشور حذف شد.