حد اعتباری

۱۵مهر
حد اعتباری کارگزاران بورس افزایش پیدا کرد

حد اعتباری کارگزاران بورس افزایش پیدا کرد

دبیرکل کانون کارگزاران بورس گفت:   حد اعتباری کارگزاران سرجمع  افزایش پیدا کرده است و اعتباراتی که کارگزاران به مشتریان اعتا می‌کردند بدون هیچ محدودیتی مانند سابق  می‌توانند انجام دهند.