حداقل دستمزد سال ۱۳۹۹

۱۴اردیبهشت
جزئیات افزایش حقوق کارمندان در سال ۹۹

جزئیات افزایش حقوق کارمندان در سال ۹۹

با افزایش ۲۱ درصدی مزد کارگران حداقلی بگیر در سال ۹۹، دستمزد پایه کارگران به یک میلیون و ۸۳۵ هزار و ۴۲۷ تومان افزایش یافت.