حداقل دستمزد در جهان

۱۰تیر
فهرست حداقل حقوق در کشورهای مختلف جهان

فهرست حداقل حقوق در کشورهای مختلف جهان

حداقل دستمزد به کمترین میزان قانونی دستمزدی اطلاق می شود که کارفرما باید به فرد شاغل پرداخت کند.