حداقل دریافتی کارگران

۲۴فروردین
افزایش حقوق کارگران بالاخره ۲۱درصد یا ۳۳درصد؟

افزایش حقوق کارگران بالاخره ۲۱درصد یا ۳۳درصد؟

معاون اقتصادی وزارت کار گفت: افزایش حقوق کارگران برای سال جاری، ۳۳ درصد است نه ۲۱ درصد. در واقع حداقل دریافتی کارگران به طور متعارف ۳۳ درصد افزایش یافته است.