حداقل حقوق بازنشستگان

۲۰خرداد
حداقل حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی چقدر است؟

حداقل حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی چقدر است؟

دفتر سخنگوی دولت درباره مبلغ حداقل حقوق بازنشستگان که از طرف ربیعی در نشست سخنگوی دولت با خبرنگاران اعلام شد، توضیحاتی منتشر کرد.