حجت بر دولت

۱۴اسفند
حجت بر دولت تمام شد

حجت بر دولت تمام شد

ضروری است دولتی‌ها برای ادامه برجام امید به اهالی قاره سبز نبندند و کار خودشان را بدون تکیه به بیرون انجام دهند.