حجاب در ایران

۲۹شهریور
زن آمریکایی از تجربه برخورد با مردان ایرانی می‌گوید

زن آمریکایی از تجربه برخورد با مردان ایرانی می‌گوید

ثریا سپه‌پور اولریش بیان کرد: من در پارک «آب و آتش» زنان جوانی را می‌دیدم که با چهره‌های آرایش کرده و «پوشش»های رنگارنگ خود، رژه می‌رفتند و مانند طاووسی که دم با شکوه خود را باز می‌کند، به دنبال جلب توجه مردها بودند، آن چه احتمالاً موجب ناراحتی این زنان می‌شد، این بود که به جز من، عمدتاً شخص دیگری به آنها توجهی نمی‌کرد.