جانشین اسکوچیچ

۲۷بهمن
یک پرسپولیسی جانشین اسکوچیچ شد

یک پرسپولیسی جانشین اسکوچیچ شد

سرمربی تیم فوتبال صنعت نفت آبادان انتخاب شد.