تورم سال آینده

۰۱اسفند
تورم سال آینده از نظر رییس بانک مرکزی

تورم سال آینده از نظر رییس بانک مرکزی

رییس کل بانک مرکزی از تورم کمتر از ۲۰ درصد در سال آینده خبر داد.