تعطیلی ناوگان حمل و نقل

28مارس
جزئیات طرح تعطیلی ناوگان حمل و نقل شهر گلستان

جزئیات طرح تعطیلی ناوگان حمل و نقل شهر گلستان

رئیس سازمان تاکسیرانی شهر گلستان گفت: به جهت مبارزه با کرونا و کاهش سفرهای غیرضروری طرح تعطیلی ناوگان حمل و نقل شهر گلستان ارائه شده است.