تا سال 1400 سرانه ورزش پاکدشت به یک متر خواهد رسید

۱۳فروردین
تا سال ۱۴۰۰ سرانه ورزش پاکدشت به یک متر خواهد رسید

تا سال ۱۴۰۰ سرانه ورزش پاکدشت به یک متر خواهد رسید

رئیس اداره ورزش و جوانان پاکدشت درباره توسعه بخش ورزش و جوانان شهرستان اشاره گفت: با تکمیل پروژه ها ی فعلی از برنامه اعلام شده جلوتر هستیم اما این برای ما کافی نیست و تا سال ۱۴۰۰ سرانه ورزشی پاکدشت به یک متر خواهد رسید.