تاسیسیات هسته ای

۰۱اسفند
ملت ایران خواب دشمنان نظام را برهم زده است

ملت ایران خواب دشمنان نظام را برهم زده است

نقوی گفت: مقام معظم رهبری مدظله العالی مانیفست ۴۰ ساله دوم انقلاب را شفاف بیان کردند، باید بررسی کنیم نه تنها ما بلکه قوای سه گانه هم این بیانیه راهبردی را در دستور کارهای خود قرار دهند.