تاسوعا و عاشورا

۲۴شهریور
تئاتر شهر ۴ روز تعطیل میشود

تئاتر شهر ۴ روز تعطیل میشود

نمایش های به صحنه رفته در تالارهای مختلف مجموعه تئاتر شهر از روز سه شنبه تا جمعه اجرایی ندارند.