تاریخ پهلوی

۰۹مهر
نماینده مجلسی که سال‌ها در اروپا زندگی کرد

نماینده مجلسی که سال‌ها در اروپا زندگی کرد

سیدحسن تقی‌زاده، مردی باهوش، زیرک و قوی ‌حافظه بود که باید از سیاست دوری می‌گزید تا نام نیک ازخود در تاریخ به یادگار می‌گذاشت، اما با ورود به عالم سیاست نتوانست شخصیت مستقلی داشته باشد و به قول خودش «آلت فعل رضاخان» شد.