تاجیک خاوه

۲۰اسفند
جوان ورامینی با اهداء اعضای خود جان ۵ نفر را نجات داد

جوان ورامینی با اهداء اعضای خود جان ۵ نفر را نجات داد

روح الله تاجیک خاوه جوان ورامینی با اهداء اعضای خود جان ۵ نفر دیگر را نجات داد.