تاثیرگذار دنیا

۳۱خرداد
کارآفرین ایرانی در میان ۲۰ جوان تاثیرگذار دنیا
از سوی یک کمیته بین المللی انتخاب شد؛

کارآفرین ایرانی در میان ۲۰ جوان تاثیرگذار دنیا

کارآفرین دارای معلولیت ایرانی به جمع ۲۰ جوان تاثیرگذار دنیا از سوی کمیته بین‌المللی جوانان جهان (JCI)، راه یافت.