تابوشکنی

۰۹اسفند
تربیت در مدارس نیازمند تابوشکنی

تربیت در مدارس نیازمند تابوشکنی

تربیت امروز ضمن اینکه قالب‌های نوین را می‌طلبد به مربیانی که به برخورداری‌های نوین دست یافته باشند، نیازمند است، به‌دیگر سخن برای تربیت پایدار به اندیشه‌های پویایی نیاز است .