تائتر شهرزاد

۲۸خرداد
برگزاری تئاتر شهرزاد با داوری” نوید محمد زاده”

برگزاری تئاتر شهرزاد با داوری” نوید محمد زاده”

نوید محمد زاده، نادر برهانی مرند و مسعود دلخواه به عنوان هیأت داوران نخستین جشنواره «تئاتر شهرزاد» معرفی شدند.