تأیید صلاحیت

۲۷دی
هیچکس با تحت فشار قرار دادن شورای نگهبان تأیید صلاحیت نشده است

هیچکس با تحت فشار قرار دادن شورای نگهبان تأیید صلاحیت نشده است

سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه هیچکس با فشار تأیید صلاحیت نشده است، گفت: در مرحله گذشته هیئت مرکزی و هیئت استانی را داشتیم و مرحله کنونی مرحله شورای نگهبان است.