تأسیسات موشکی

۱۹بهمن
مهمترین دستاورد انقلاب اسلامی تحول در نظام آموزشی ایران بوده است

مهمترین دستاورد انقلاب اسلامی تحول در نظام آموزشی ایران بوده است

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس : دیگر دستاورد انقلاب ما اتکا به نیروهای علمی و تخصصی داخلی بوده که تحولی بسیار عظیم در انقلاب ما است و اگر ما در این زمان پنجمین قدرت موشکی در دنیا هستیم و ساخت تأسیسات موشکی در اختیار خودمان قرار دارد بسیار خارج از تصور و دست‌نیافتنی بود.