بی 12

۲۵آبان
ویتامین بی ۱۲

ویتامین بی ۱۲

شرح و نتایج این تحقیق در نشریه تغذیه بالینی به چاپ رسیده است.