بی کفایتی برخی مسئولان

۲۱دی
مشکلات موجود به‌دلیل بی کفایتی برخی مسئولان است

مشکلات موجود به‌دلیل بی کفایتی برخی مسئولان است

سهیل کیارشی گفت: فتنه اقتصادی از مهمترین برنامه‌های دشمن برای به تنگا قراردادن مردم است که باید با بصیرت و آگاهی در آماده باش کامل باشیم و لشگر جوانان مطالبه‌گر از مسئولان ایجاد شود.