بی حرمتی به قشر مهمی از جامعه

۱۹آبان
نگاهی به فیلم “عرق سرد” سینمای ایران

نگاهی به فیلم “عرق سرد” سینمای ایران

فیلم‌های اجتماعی می‌توانند پیش قراول حل مسائل جامعه باشند؛ اما وقتی سطحی شوند آسیب هم می‌زنند.