بی حجابی در بانکها

۱۹تیر
اخراج کارکنان بانک در صورت بر نداشتن چادر خانم‌هایشان

اخراج کارکنان بانک در صورت بر نداشتن چادر خانم‌هایشان

کشف حجاب اجباری رضاخانی خیلی شبیه دستوالعمل های اخیر بعضی از دانشگاه ها برای ترویج بی حجابی می ماند، با این تفاوت که حدود هشتاد سال به عقب برگشته ایم و رودربایسی انقلاب و آن همه شهید است که عده ایی دستور همگانی بی حجابی نمی دهند.