بی حجابان خائن اند

۱۴تیر
بی حجابان و هنجارشکنان در جامعه مزدور دشمن و خائن هستند

بی حجابان و هنجارشکنان در جامعه مزدور دشمن و خائن هستند

معاون رسانه های مجازی صدا و سیما تأکید کرد: ما باید توجه داشته باشیم اغلب کسانی که در جامعه هجار شکنی می کنند و بی حجاب در خیابان ها ظاهر می شوند خائن هستند و از دشمن پول می گیرند.