بی ثباتی در خاورمیانه

۳۱شهریور
بخشی از رفتار‌های غیرعادی و بی‌ثبات کننده آمریکا از نگاه ظریف

بخشی از رفتار‌های غیرعادی و بی‌ثبات کننده آمریکا از نگاه ظریف

وزیر امور خارجه کشورمان در جدیدترین توییت خود لیست بخشی از رفتارهای “غیر عادی” و بی ثبات کننده آمریکا در منطقه و جهان را برشمرد.