بی توجهی به گردشگری

۲۳دی
از بی توجهی به نماز تا دعوت نکردن رسانه های ارزشی

از بی توجهی به نماز تا دعوت نکردن رسانه های ارزشی

رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری قبل از ظهر روز گذشته، در نخستین نشست مدیران مسئول و سردبیران نشریات و رسانه های خبری که در محل کاخ گلستان برگزار شد و تا بعد از ظهر به طول انجامید، عملکرد مشایی را خوب و عملکرد دولت دهم را بد ارزیابی کرده و بدون کوچکترین توجهی به وقت نماز جلسه را ادامه داد؛ ضمن اینکه در این مراسم از رسانه های ارزشی دعوتی بعمل نیامده بود.