بی توجهی به آثار باستانی و تاریخی

۲۳دی
از بی توجهی به نماز تا دعوت نکردن رسانه های ارزشی

از بی توجهی به نماز تا دعوت نکردن رسانه های ارزشی

رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری قبل از ظهر روز گذشته، در نخستین نشست مدیران مسئول و سردبیران نشریات و رسانه های خبری که در محل کاخ گلستان برگزار شد و تا بعد از ظهر به طول انجامید، عملکرد مشایی را خوب و عملکرد دولت دهم را بد ارزیابی کرده و بدون کوچکترین توجهی به وقت نماز جلسه را ادامه داد؛ ضمن اینکه در این مراسم از رسانه های ارزشی دعوتی بعمل نیامده بود.