بی تدبیری دولت در عرصه کشاورزی

۲۶اردیبهشت
بی تدبیری دولت در عرصه کشاورزی

بی تدبیری دولت در عرصه کشاورزی

دولت یازدهم با چنین تدبیری می تواند محصولات کشاورزی ایرانی را به بازار روسیه نیز عرضه کند و یا اینکه ترجیح می دهد محصولات کشاورزی روی دست کشاورز مانده و یا در سردخانه ها فاسد شوند؟