بی انظباتی

۰۵بهمن
دولت در حال آینده فروشی است

دولت در حال آینده فروشی است

رئیس دیوان محاسبات کشور با بیان اینکه ۶۵ درصد احکام بودجه در سال ۹۵ رعایت نشد، گفت: دولت در حال آینده فروشی و این از علائم بی انضباطی مالی عمومی است.