بی انضباطی مالی دولت

۲۴شهریور
افزایش ۱۰۰ درصدی نرخ خودرو در ۶ ماه گذشته
کارشناس برجسته صنعت خودرو؛

افزایش ۱۰۰ درصدی نرخ خودرو در ۶ ماه گذشته

یک کارشناس صنعت خودرو گفت: اگر در شرایط کنونی شاهد افزایش قیمت خودرو در بازار و کارخانه هستیم به‌دلیل بی‌انضباطی مالی دولت است.