بی اعتبار کردن دولت اردوغان

۰۷دی
تحقیقات درباره رسوایی های مالی برای بی اعتبار کردن دولت است

تحقیقات درباره رسوایی های مالی برای بی اعتبار کردن دولت است

اردوغان تحقیقات درباره رسوایی های مالی را عملیاتی کثیف و توطئه دشمنان خارجی و داخلی برای بی اعتبار کردن دولت او در آستانه انتخابات محلی ماه مارس می داند.