بی احترامی به هاشمی

۰۵دی
من از رسم بلند شدن خبر نداشتم/ میزبان به ما گفت بنشینیم!

من از رسم بلند شدن خبر نداشتم/ میزبان به ما گفت بنشینیم!

ادعای عجیب تاریا کرونبرگ در رابطه با بی احترامی به هاشمی: موضوع “هیچ ارتباطی با بی احترامی نداشت. میزبان به ما گفت بنشینیم و من از رسم بلند شدن اصلا خبر نداشتم.