بیانیه مکه

۱۰خرداد
بیانیه پایانی نشست مکه شورای همکاری خلیج فارس علیه ایران

بیانیه پایانی نشست مکه شورای همکاری خلیج فارس علیه ایران

شورای همکاری خلیج فارس در پایان نشست مکه بیانیه ای خصمانه علیه ایران صادر کرد.