بیانیه مذاکرات

۱۳فروردین
اگر بیانیه چارچوب توافقنامه را مشخص کند این همان توافق دومرحله‌ای است

اگر بیانیه چارچوب توافقنامه را مشخص کند این همان توافق دومرحله‌ای است

مدیرمسئول روزنامه کیهان گفت: بیانیه یک سند توضیحی است و هیچ گونه تعهد و الزامی در پی ندارد و چنانچه مفاد آن تعهدآور باشد، دیگر بیانیه نیست بلکه نام آن توافقنامه است هر چند عنوان بیانیه را داشته باشد.