بیانیه ایران و 5+1

۱۴فروردین
تمام تعهدات ایران قطعی و تمام تعهدات دشمن مشروط

تمام تعهدات ایران قطعی و تمام تعهدات دشمن مشروط

با پایان یافتن ۹ روز مذاکرات فشرده در لوزان و قرائت بیانیه مشترک، جزئیاتی از تفاهمات صورت گرفته در لوزان نیز منتشر شد.